Duck hunt
HomeBlog
Tags: sprawa, wyrok

Domniemanie zgodności z zasadami współżycia

Domniemanie zgodności z zasadami współżycia

Pozwana, składając co miesiąc wnioski o zwrot kosztów działalności, korzystała z pomocy synowej, E. B., która przed złożeniem wniosku kontaktowała się z pracownikami Agencji M. W. i P. U., czy wniosek jest prawidłowo wypełniony. Wniosek był analizowany przez pracowników formalnie, merytorycznie i rachunkowo, natomiast nie zawierał on załączników w postaci dokumentów źródłowych (nie było takiego obowiązku).

polecani adwokaci z Lodzi


Powód w okresie od 17 lipca 2007 roku do 8 października 2009 roku przebywał w Zakładzie (...) w B. Wcześniej, od 1997 roku przebywał w szpitalu w S. Do Zakładu w B. powód trafił jako osoba nie mająca rodziny. W S. G. przez 10 lat nikt powoda nie odwiedzał i nikt się z nim nie kontaktował. Od stycznia 2009 roku Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w S. nadzorował sprawę powoda, dofinansowywał pobyt w zakładach oraz sprawdzał możliwość jego powrotu do ostatniego miejsca zamieszkania. Pozwana poinformowała jednak pracownika socjalnego, że budynek, w którym powód wcześniej zamieszkiwał jest jej własnością. Od 8 października 2009 roku do chwili obecnej powód przebywa w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym Psychiatrycznym w U. Stan zdrowia powoda J. K. został zaliczony do niepełnosprawności stopnia znacznego, która to niepełnosprawność istnieje od 1963 roku.Nadto Sąd wskazał, że powód nie przedstawił również dowodów, które - nawet gdyby założyć, że doszło do naruszenia jego dóbr osobistych - pozwoliłyby ustalić rozmiar doznanej przez niego krzywdy. Zgodnie bowiem z art. 448 KC, w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Zasądzenie zadośćuczynienia ma zatem charakter fakultatywny i od oceny sądu opartej na analizie okoliczności konkretnej sprawy zależy przyznanie pokrzywdzonemu ochrony w tej formie. Także zatem z uwagi na fakt, że powód nie wykazał rozmiaru i intensywności doznanej krzywdy ani stopnia negatywnych konsekwencji, jakie wyniknęły dla niego z naruszenia, pozew nie podlegał uwzględnieniu. porady prawne łódź

Sąd Okręgowy poczynił prawidłowe ustalenia, które Sąd Apelacyjny przyjmuje za własne. Ustalenia te Sąd Okręgowy poparł wnikliwą i rzetelną analizą zebranych dowodów, a ocena tych dowodów dokonana przez ten Sąd odpowiada zasadom logiki i obejmuje wszystkie okoliczności sprawy. W wyczerpującym i sporządzonym zgodnie z art. 328 § 2 KPC uzasadnieniu wyroku, Sąd Okręgowy dokładnie określił dowody, na których się oparł, wskazał dlaczego część twierdzeń, zarzutów i dowodów zgłoszonych przez powodów pominął, wyjaśnił podstawę prawną wyroku i przytoczył w tym zakresie przepisy prawa.


porady prawne łódźW ramach drugiej podstawy kasacyjnej zarzucono naruszenie art. 328 § 2 w zw. z art. 391 § 1 i art. 361 KPC poprzez niedostateczne uzasadnienie zastosowania art. 5 KC, w szczególności nie wskazanie, jakie postępowanie skarżącego uczestnika postępowania było wymagane normą moralną, w jaki sposób to postępowanie przyczyniałoby się do zwiększenia dobra czy zmniejszenia zła innym ludziom i dlaczego postępowanie uczestnika ocenione przez Sąd drugiej instancji jako podjęte z naruszeniem art. 5 KC. było w danej sytuacji naganne. Uczestnik wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu lub uchylenia zaskarżonego postanowienia w całości i orzeczenie co do istoty sprawy poprzez oddalenie apelacji wnioskodawczyni.W stanie faktycznym niniejszej sprawy nie budzi wątpliwości, że prowadzenie sklepów i biura nie jest możliwe z pominięciem infrastruktury mającej majątkowy charakter. W takiej zaś sytuacji, jak wskazano wyżej, sam transfer zadań nie jest wystarczający do stwierdzenia zachowania tożsamości przedsiębiorstwa, będącego warunkiem przejścia zakładu pracy. Konieczne jest także przejęcie składników majątkowych służących ich wykonywaniu. Skoro spółka (...) nie korzystała z żadnych składników mienia związanych z wykonywaniem usługi, to nie można skutecznie wywodzić o uzyskaniu statusu pracodawcy przez ten podmiot. opinie o kancelariach adwokackich w łodzi

Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE