Teya Salat
HomeBlog
Tags: orzeczenie, prawo

Stwierdzenie winy małżonka w powstaniu

Zasada współżycia społecznego a prawo
Wyrokiem z 26 lipca 2012 roku Sąd Okręgowy w K. zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 58.939,33 złotych z ustawowymi odsetkami od 31 lipca 2010 roku do dnia zapłaty (punkt 1); oddalił powództwo co do żądania odsetek za okres wcześniejszy (punkt 2); umorzył postępowanie w pozostałym zakresie (punkt 3); zasądził od powoda na rzecz pozwanej kwotę 1.062 złote tytułem zwrotu kosztów procesu stosunkowo rozdzielonych (punkt 4) a nadto kosztami sądowymi, od uiszczenia których powód został zwolniony obciążył Skarb Państwa (punkt 5).ranking adwokatówW ramach dowodu z przesłuchania stron (k. (...)) powódka zeznała: "Domagam się pozbawienia wykonalności nakazu zapłaty, ponieważ w sprawie, w której nakaz został wydany złożono faktury nie na moje nazwisko. Na fakturach nie ma też mojego podpisu. Umowa nie jest na mnie. Protokół przekazania też nie jest na moje nazwisko. Tą sprawą zajmował się mój ojciec, ja byłam figurantem, byłam bardzo młoda i gdzieś mi to umknęło".ranking adwokatówW uzupełnieniu apelacji skarżąca zarzuciła zaskarżonemu wyrokowi naruszenie prawa materialnego art. 186 ust. 3 oraz art. 195 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z art. 32 i 33 Konstytucji RP przez błędną ich wykładnię i błędne ustalenie stanu faktycznego i przyjęcie, że nie spełnia warunków do otrzymania emerytury bez względu na wiek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 stycznia 2000 r., K 18/99.

Powódka Gmina Miasto S. wniosła o zasądzenie od pozwanego J. F. na swą rzecz kwoty 91.887,22 wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 9 czerwca 2010 r. do dnia zapłaty, tytułem zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej pozwanemu na zakup udziału w lokalu mieszkalnym przy ulicy (...) w S., który następnie pozwany zbył przed upływem 10 lat od zakupu na rzecz osoby nie będącej w stosunku do niego bliską. Nadto powódka domagała się zasądzenia od pozwanego kosztów postępowania sądowego w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. sprawdź źródłoPowód nie udowodnił nadto zaistnienia szkody w postaci pogorszenia sprawności fizycznej, czy też negatywnych zmian w psychice na skutek przebywania w przeludnionej celi. Powód miał wprawdzie odczuwać dyskomfort w związku z odbywaniem kary pozbawienia wolności, ale w ocenie Sądu nie przekraczało to na tyle nieuniknionego cierpienia związanego z pozbawieniem wolności aby samo przez się mogło stanowić naruszenie dóbr osobistych.
Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE